Drwy gydweithio â'n defnyddwyr a'n partneriaid, a chydag arweiniad tystiolaeth, caiff TEC Cymru ei yrru gan yr amcanion canlynol...

Cynyddu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o TEC

Drwy’n bontio'r bwlch rhwng polisi, strategaeth ac ariannu, mae TEC Cymru yn gweithio gyda sefydliadau ar draws iechyd a gofal i gynllunio a darparu gwasanaethau a all ddiwallu anghenion defnyddwyr yn well drwy dechnoleg.  Drwy ymgysylltu a chydweithio â'n partneriaid ym maes iechyd, gofal cymdeithasol, diwydiant a'r byd academaidd, rydym yn hyrwyddo ac yn dangos y manteision y mae GAD yn eu cynnig i ddarparu gofal cyfleus yn nes at adref.  

Cymerwch olwg ar ein Cofrestr Prosiect neu'r newyddion diweddaraf i gael gwybod mwy.  

Darparu GAD cyflym, graddedig a chynaliadwy

Gan fabwysiadu dull ystwyth o ymdrin â gwasanaethau ar raddfa o'r cynllun peilot i drawsnewid cenedlaethol, mae TEC Cymru yn ceisio cydlynu rhaglenni'n genedlaethol er y budd mwyaf posibl tra'n pwysleisio bod y broses o gyflawni trawsnewid yn digwydd yn lleol.  Drwy ei raglenni strategol, bydd TEC Cymru yn dod o hyd i'r arbenigedd a'r dechnoleg gywir ar gyfer atebion diogel o ansawdd uchel tra'n hwyluso achosion busnes cenedlaethol a chaffaeliadau i sicrhau arbedion maint.  

Cymerwch olwg ar yr hyn y mae ein rhaglenni cenedlaethol yn ei wneud ar hyn o bryd.   

Cefnogi newid diwylliannol ac ymddygiadol

Mae newid digidol yn gofyn am gymorth i'r gweithlu fod yn fedrus, yn hyderus ac yn llawn cymhelliant i ddefnyddio technoleg sy'n cynnig gwell dewis amgen i'r ffordd bresennol o wneud pethau.  Mae TEC Cymru yn ceisio deall y rhwystrau i gynhwysiant a rhannu dysgu drwy gymunedau ymarfer a rhannu adnoddau.  Byddwn yn galluogi gweithio integredig ar draws sectorau, gan ysgogi a dylanwadu ar newid drwy arweinyddiaeth ac eiriolaeth defnyddwyr.  

Cymerwch olwg ar ein Canolfan Adnoddau, tudalennau hyfforddiant a digwyddiadau Cymuned Ymarfer i gael gwybod mwy.  

Darparu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer dysgu a buddsoddi

Mae TEC Cymru yn defnyddio dull sy'n seiliedig ar dystiolaeth, gan fabwysiadu amrywiaeth o ddulliau ymchwil a gwerthuso i lywio archwilio, dylunio, penderfyniadau a buddsoddi.  Byddwn yn cyhoeddi ac yn hyrwyddo ein canfyddiadau i gefnogi rhagoriaeth mewn ymarfer ymchwil, gan feithrin diwylliant o ddysgu a methiant cyflym.   

I weld ein dull gweithredu a'r cyhoeddiadau diweddaraf, cymerwch olwg ar ein tudalennau ymchwil a gwerthuso.