• Cyflymu - Mae Cyflymu yn gydweithrediad blaengar rhwng prifysgolion Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Mae'n helpu i drosi syniadau arloesol yn dechnoleg, cynhyrchion a gwasanaethau newydd ar gyfer y sector iechyd a gofal, yn gyflym. 
 • Cydweithrediad Diwydiannol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - Mae Adran Ymchwil a Datblygu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi ymrwymo i weithio gyda'r sector gwyddorau bywyd i ddatblygu triniaethau a gwasanaethau newydd ac arloesol i wella gofal cleifion.
 • Catapult Satellite Applications - Cwmni technoleg ac arloesi unigryw, sy'n hybu cynhyrchiant y Deyrnas Unedig drwy helpu sefydliadau i harneisio pŵer gwasanaethau lloeren. Drwy gysylltu diwydiant a'r byd academaidd, mae’n rhoi dechrau da i ymchwil newydd a’i alluogi i ymuno â'r farchnad yn gyflymach.
 • Canolfan am Heneiddio Arloesol - Gyda 169 o staff academaidd yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd a phedair canolfan ymchwil arbenigol, mae ein harbenigedd yn ymdrin â llawer o bynciau, gan gynnwys heneiddio, iechyd, gofal cymdeithasol, polisi cymdeithasol a seicoleg, yn ogystal â datblygu busnes a sefydliadol.
 • Cyflymydd Arloesi Data - Mae'r Cyflymydd Arloesi Data yn helpu cwmnïau yng Nghymru i ddefnyddio eu data yn well. Rydym yn eich helpu i nodi a gwireddu pŵer eich data a’i gofleidio yn eich gweithgareddau yn y dyfodol.
 • Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru - Mae Tîm Diwydiant Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi datblygu nifer o offer ac adnoddau i alluogi cwmnïau i nodi a derbyn y gefnogaeth sydd ei hangen ar gyfer pob agwedd ar y broses ymchwil a datblygu.
 • Technoleg Iechyd Cymru (HTW) - Yn cefnogi'r ymagwedd genedlaethol at nodi, gwerthuso a mabwysiadu technolegau iechyd heblaw am feddyginiaethau yng Nghymru.
 • Y Sefydliad Iechyd - Rhagor o wybodaeth am gyllid, cymrodoriaeth a chyfleoedd gwahoddiad i dendro sy’n agored i geisiadau ar hyn o bryd.
 • Innovate UK - Mae’n gyrru cynhyrchiant a thwf economaidd drwy gefnogi busnesau i ddatblygu a gwireddu potensial syniadau newydd, gan gynnwys y rhai o sylfaen ymchwil o safon fyd-eang y Deyrnas Unedig.
 • Athrofa Gwyddor Bywyd - Dros chwe llawr, mae'n gartref i labordai ymchwil o'r radd flaenaf, cyfleusterau deori busnes pwrpasol ar gyfer ein sefydliadau cleientiaid. Mae Sefydliad Gwyddor Bywyd 2 (ILS2) yn cynnal nifer o gyfleusterau ymchwil allweddol gan gynnwys y Ganolfan NanoHealth.
 • Gofal Cymdeithasol Cymru - Mae’n chwarae rhan bwysig wrth ddatblygu ymchwil gofal cymdeithasol rhagorol yng Nghymru. Mae’n ei gwneud yn haws i bobl ddefnyddio data o amrywiaeth o ddata sy'n bodoli'n barod ac a gesglir yn rheolaidd.
 • ILA Prifysgol De Cymru - Mae'r Academi Dysgu Dwys (ILA) ym Mhrifysgol De Cymru wedi'i datblygu mewn partneriaeth â Byrddau Iechyd ac mae'n cael ei hariannu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru. Nod yr Academi yw dod â chymuned o arweinwyr digidol a darpar arweinwyr ynghyd o bob rhan o iechyd a gofal cymdeithasol.