Tracio RFID

Step complete
Step complete
Step complete

Mae EIDC wedi bod yn gweithio gydag Ysbyty Brenhinol Morgannwg i gynnal peilot yn profi tracio RFID. Mae tagiau goddefol wedi cael eu rhoi ar sganwyr bledren, cadeiriau olwyn a gwelyau rhent ledled yr ysbyty, ynghyd â meddalwedd i roi gwybodaeth amser go-iawn i staff ar ble mae offer. Roeddem am ddeall y buddion technoleg i gleifion, staff a’r ysbyty ac felly comisiynwyd gwerthusiad allanol i benderfynu ar yr achos busnes dros fabwysiadu'r dechnoleg hon.

Yn ystod datblygiad y prosiect hwn, rydym hefyd wedi gallu cynnwys peilot pythefnos o dracio cleifion, i nodi'r teithiau corfforol y mae cleifion yn eu cymryd o amgylch yr ysbyty i helpu i ddylunio gwasanaethau yn well yn y dyfodol.

Darllenwch yr astudiaeth achos lawn

Testunau
Data Technolegau Meddygol
Partneriaid / Ffynonellau Cyllid
  • Ysbyty Brenhinol Morgannwg
  • Kinsetsu
  • RHCS 
Dyddiad dechrau
Dyddiad Cwblhau
  • Diweddariadau
Completed

Peilot yn GorffenTachwedd 2019

Mae'r prosiect wedi dod i ben, gyda'r tîm yn derbyn yr adroddiad gwerthuso ym mis Rhagfyr 2019. Mae Ysbyty Brenhinol Morgannwg wedi penderfynu buddsoddi yn y dechnoleg o ganlyniad i'r peilot. Mae'r camau nesaf i'r tîm yn cynnwys lledaenu’r dysgu gyda byrddau iechyd eraill ac archwilio'r potensial i ehangu'r prosiect hwn i ganiau ocsigen.

Completed

Peilot yn DigwyddMai – Tachwedd 2019

Mae'r peilot chwe mis yn digwydd yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Cyflwynwyd canfyddiadau cychwynnol y peilot a'r broses werthuso arfaethedig yn nigwyddiad 'Gwerthuso Gwerthusiad' EIDC ym mis Medi 2019.

Completed

Ionawr - Ebrill 2019Gosod

Gosod darllenwyr a thagiau, gan integreiddio'r feddalwedd i systemau'r ysbyty, gan gynnwys tîm TGCh yr ysbyty.

Completed

Rhagfyr 2018Cwblhau Cwmpas y Prosiect

Cawsom lawer o gyfarfodydd i ddatblygu cynllun terfynol y prosiect - pa seilwaith presennol y byddai angen ei gynnwys neu ei uwchraddio? I ble fydd y darllenwyr yn mynd? Sut y byddwn ni'n tagio'r offer? Sut bydd y meddalwedd tracio yn gweithio gyda'r Llyfrgell Asedau?

Archebwyd technoleg ym mis Rhagfyr 2018.

Completed

Haf 2018Proses Gaffael

Fe wnaethom gyhoeddi dau gyfle tendro - un i'r dechnoleg tracio asedau, ac un ar gyfer gwerthuso'r dechnoleg. Penodwyd Kinsetsu i osod technoleg tracio RFID, a phenodwyd RHCS i gynnal y gwerthusiad.

Completed

Ebrill 2018Cymeradwyo Prosiect Peilot

Yn dilyn y digwyddiad, cawsom gymeradwyaeth i redeg prosiect peilot i ddeall buddion technoleg tracio i gleifion, staff a'r ysbyty. Dewiswyd Ysbyty Brenhinol Morgannwg fel yr ysbyty peilot.

Completed

6ed Mawrth 2018Digwyddiad Tracio Asedau EIDC

Gofynnon i gyfarwyddwyr Gwybodeg y GIG beth oedd eu her fwyaf a'r ateb oedd ‘Tracio Adnoddau neu Asedau'. Fe wnaethom gynnal ein digwyddiad lansio ar Fawrth 6ed 2018 a dod â GIG a diwydiant ynghyd i ddeall yr her a nodi atebion posibl.