MyHealth Online mewn Cartrefi Gofal

teccymru
Step complete
Step complete
Step complete

Mae ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac mae'n rhoi cyfle i gleifion gynnal amrywiaeth o dasgau sy'n gysylltiedig ag iechyd ar-lein, gan gynnwys trefnu apwyntiadau ac archebu presgripsiynau. Aeth y porthol My Health Online yn fyw ym mhob un o'r 407 o bractisau meddygon teulu yng Nghymru yn 2015.

Roedd y prosiect penodol hwn yn cefnogi'r defnydd o MyHealth Online mewn cartrefi gofal i wella'r broses o archebu gwasanaethau, prosesau a rheoli stoc gan ddisgwyl y byddai hyn yn arwain at leihau gwastraff a chostau.

Dechreuodd y cynllun peilot yn 2017, gyda'r bwriad o'i gyflwyno ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Cafodd hyn ei gwblhau erbyn 2019 ac mae Byrddau Iechyd eraill wedi cyflwyno MyHealth Online mewn cartrefi gofal.

Nod y Prosiect

 • Gwella prosesau archebu
 • Gwella’r broses archwilio meddyginiaeth
 • Gwella’r broses rheoli stoc
 • Lleihau gwastraff
 • Lleihau costau
Testunau
Teleiechyd
Bwrdd Iechyd
 • All Health Boards
Partneriaid / Ffynonellau Cyllid
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • BIP Aneurin Bevan
Dyddiad dechrau
 • Diweddariadau
 • Gwersi a Ddysgwyd
 • Canlyniadau
 • Allbynnau
Completed

Rhagfyr 2019Lledaenu

Ym mis Rhagfyr 2019, roedd y porthol hefyd yn dechrau cael ei ddefnyddio gan fyrddau iechyd eraill e.e. Caerdydd a'r Fro, ar ôl iddynt weld llwyddiant y prosiect peilot.

Completed

2019Graddfa

Yn 2019, roedd MyHealth Online yn fyw mewn cartrefi gofal ar draws yr ardal.

Completed

2017Peilot

Dechreuodd y cynllun peilot yn 2017 gyda'r gwasanaeth yn cael ei gyflwyno i gartrefi gofal yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Gwelwyd bod cefnogaeth gan feddygfeydd teulu yn elfen yn y prosiect hwn, ond roedd ennill y gefnogaeth hon yn heriol.

Roedd rhai cyfyngiadau yn y system MyHealth Online ynghylch ei ddefnydd mewn cartrefi gofal, gan ei fod wedi'i fwriadu'n bennaf fel meddyg teulu / gwasanaeth llawfeddygaeth.

Pan gaiff ei weithredu'n iawn, mae MyHealth Online yn gwneud archebu meddyginiaeth mewn cartrefi gofal yn broses lawer symlach, gan roi gwell rheolaeth i'r cartref ar yr hyn sy'n cael ei archebu a'i dderbyn bob mis. Canfu'r meddygfeydd ei fod yn arbed llawer iawn o amser iddynt tra bod fferyllfeydd yn elwa o beidio â bod angen cysylltu â chartrefi gofal i egluro pa feddyginiaethau oedd eu hangen.

Roedd y peilot yn llwyddiannus ac yn dilyn hyn cafodd ei gynyddu. Arweiniodd y peilot at fyrddau iechyd eraill yn dangos diddordeb mewn defnyddio MyHealth Online mewn cartrefi gofal.

 • Rhoddodd defnyddwyr adborth ynghylch rhwyddineb defnyddio'r porth.
 • Gwelwyd gostyngiad yn y stoc gyffredinol a gostyngiad yn yr eitemau y tu allan i'r stoc.
 • Gwelodd y prosiect cyfathrebu gwell rhwng cartref gofal, llawfeddygaeth a fferyllfa.
 • Cynhyrchwyd nifer o ddogfennau i gefnogi gweithredu MyHealth Online, gan ddefnyddio'r wybodaeth a gafwyd o brofiadau yn y prosiect hwn, a rannodd tîm y prosiect â Byrddau Iechyd eraill i'w gwneud hi'n haws eu gweithredu.

Gwerthusiad

Dangosodd y prosiect cychwynnol, gyda MyHealth Online yn cael ei roi mewn cwpl o gartrefi gofal, ostyngiad o £10 y mis i bob preswylydd mewn costau meddyginiaeth a fyddai, o'i allosod ar draws y bwrdd iechyd, yn arwain at arbedion o £420K. Gwnaeth yr arbediad cost hwn sicrhau bod Aneurin Bevan wedi penderfynu cyflwyno'r prosiect hwn i gartrefi gofal ar draws y Bwrdd Iechyd.