Mental health support in residential care homes

Step complete
Step complete
Step complete

Beth yw'r broblem?

Ar hyn o bryd, nid yw’r broses o ddarparu cymorth iechyd meddwl i breswylwyr cartrefi gofal wedi’i symleiddio’n effeithlon ac yn aml daw â chryn dipyn o waith gweinyddol i’r rhai sy’n darparu gofal.

Beth yw'r ateb?

Mae'r prosiect hwn yn gweithredu technoleg ddigidol o bell i gefnogi darpariaeth gofal iechyd meddwl.

Mae hefyd yn gweithio i nodi a deall y ffactorau sy'n helpu neu'n rhwystro gweithrediad y llwyfan digidol, yn barod ar gyfer lledaeniad a graddfa.

Mae'r prosiect hwn yn rhan o Raglen Fentrau Digidol.

Y cynnig gan Spirit Health yw cefnogi gweithrediad prosiect peilot 6 mis i ddefnyddio ClinTouch Vie (CTV) ar gyfer monitro dirywiad mewn Iechyd Meddwl yng Nghartrefi Gofal Hengoed yn Abertawe (a nodwyd gan y tîm Mewngymorth Iechyd Meddwl) i brofi y nodau a'r amcanion a amlinellir isod.

Mae'r prosiect hwn yn ceisio deall effaith lleihau ymweliadau wyneb i wyneb gan y tîm Mewngymorth Iechyd Meddwl sy'n cefnogi darparu gofal iechyd meddwl i breswylwyr a nodwyd yng Nghartrefi Nyrsio Gofal Hengoed.

I gefnogi’r gweithrediad hwn, bydd Spirit Health yn gweithio gyda’r tîm Mewngymorth Iechyd Meddwl fel rhan o’r peilot hwn i ddiffinio set o gwestiynau iechyd meddwl y gellir eu cefnogi gan blatfform rhithwir Spirit Health.

Bydd y tîm mewngymorth iechyd meddwl yn defnyddio CliniTouch Vie i fonitro preswylwyr cartrefi gofal, gyda’r nod o leihau derbyniadau i’r ysbyty a monitro cleifion yn well am arwyddion o ddirywiad/anghenion eraill.

Atgyfeiriad gan Feddyg Teulu > Tîm mewngymorth Iechyd Meddwl > maent yn gweithio gyda chartrefi gofal i fonitro preswylwyr

Pwy yw Spirit Health?

Spirit Health yw'r tîm y tu ôl i'r platfform CliniTouch Vie arobryn, sy'n cysylltu cleifion a thimau clinigol trwy wardiau rhithwir a monitro cleifion o bell.

Eu nod yw gwneud gofal iechyd yn fwy diogel, callach a mwy effeithlon.

Mae eu platfform yn galluogi digideiddio llwybrau lluosog, gan gynnwys COPD, methiant cronig y galon, eiddilwch, COVID-19 ac yn awr ychwanegu iechyd meddwl.

Ar hyn o bryd mae eu technoleg yn cefnogi timau ar draws y GIG i ddarparu dewisiadau amgen i ofal ysbyty, gan helpu i hwyluso rhyddhau'n gynt neu osgoi derbyniadau. Mae Spirit Health bellach wedi cyhoeddi tystiolaeth brofedig o ganlyniadau gwell i gleifion a chlinigwyr, mwy o gapasiti system ac arbedion cost wrth ddefnyddio CliniTouch Vie.

Testunau
Cronfa Datrysiadau Digidol Iechyd Meddwl
Bwrdd Iechyd
  • Swansea Bay University Health Board
  • Canlyniadau

Canlyniadau cyffredinol y prosiect hwn yw:

  • Cefnogi gofal cyfannol yn y cartref mewn lleoliad cartref gofal
  • Nodi a chefnogi cleifion â chyflyrau iechyd meddwl sy'n gwaethygu o fewn lleoliad cartref gofal
  • Cynyddu capasiti gweithredol o ganlyniad i ymyriadau mwy gwybodus;
  • Hyrwyddo iechyd, annibyniaeth (hunanofal) a lles y defnyddiwr gwasanaeth; a
  • Cynyddu diogelwch cleifion/preswylwyr sy'n agored i ddirywiad yn y Cartref Gofal peilot y cytunwyd arno yn ardal Abertawe.

Camau nesaf

Gan ddechrau o 28 Chwefror, bydd cynllun peilot cychwynnol 6 mis yn cael ei lansio i archwilio'r atebion digidol i ofal iechyd meddwl sydd eu hangen mewn cartrefi gofal preswyl.