HUG by LAUGH

teccymru
Step complete
Step complete
Step complete

Mae dementia yn gyflwr cymhleth a chynyddol, a all achosi cynnwrf a gofid i'r rhai sy'n dioddef ohono yn ystod llawer o'i gyfnodau, yn enwedig yn y cyfnodau mwy datblygedig diweddarach. Mae manteision cadarnhaol cyswllt corfforol rhwng pobl ac anifeiliaid yn hysbys iawn.  Fodd bynnag, mae'r heriau o ddarparu hyn yn barhaus yn niferus.  Mae HUG yn degan/dol feddal gydag aelodau â phwysau, sydd wedi'u cynllunio i gofleidio'r defnyddiwr ac wedi'i ddatblygu i gynorthwyo'r rhai sydd â Dementia. Dyluniwyd gan ymchwilwyr, peirianwyr, a gweithwyr iechyd proffesiynol, gan weithio'n uniongyrchol gyda'r rhai sydd â Dementia gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd. Y cysyniad y tu ôl i HUG yw lleihau pryder cyffredinol, annog sgwrs ac i roi cysur.  Mae HUG yn gynnyrch synhwyraidd, meddal sydd wedi'i gynllunio i gael ei gofleidio ac mae ganddo galon guro o fewn ei gorff.  Gall HUG chwarae cerddoriaeth gan gynnwys hoff restrau chwarae. 

 

Bydd TEC Cymru (Gofal wedi'i Alluogi gan Dechnoleg) yn cipio canlyniadau defnyddio HUG mewn gwahanol leoliadau (nyrsio, preswyl, cymuned, ac ysbyty) a deall sut mae pobl yn teimlo am ddefnyddio HUG.

 

Nodau’r prosiect

 

Datblygwyd HUG i wella lles unigol cleifion sy'n cyflwyno symptomau cynnwrf a phryder, ac felly'n darparu gwelliant wrth ddarparu gwasanaethau ac arbedion cost cyffredinol posibl yn amser staff.  Nod y prosiect yw gwerthuso a nodi effeithiau, cadarnhaol a negyddol, HUG, ar gyfer pobl sy'n byw â dementia.  Ei nod hefyd yw nodi a mesur arbedion costau a gyflawnwyd ac unrhyw welliannau cyflenwi gwasanaethau.  Mae HUGs yn cael eu hanfon i gartrefi nyrsio, cartrefi preswyl, timau cymunedol, a lleoliadau ysbyty i werthuso'r cynnyrch yn nwylo pobl sydd â dementia a chwmpas ehangach o bobl sydd â phryder neu gynnwrf.

 

Cewch wybod mwy am “HUG by LAUGH”:

 

HUG by LAUGH – BPRh Gwent

HUG by LAUGH

 

Testunau
Gwerthuso
Bwrdd Iechyd
  • Aneurin Bevan University Health Board
Partneriaid / Ffynonellau Cyllid

Matt Lloyd – Arweinydd Rhaglen Technoleg Gynorthwyol Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gwent

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gwent – Rhaglen Technoleg Gynorthwyol

Cyngor Dinas Casnewydd

Linc Cymru 

Dyddiad dechrau
Dyddiad Cwblhau
  • Diweddariadau
  • Allbynnau
Completed

Ebrill 2022

Gosodiadau - mae lleoliadau ar gyfer sesiynau Cam 1 Cham 2 wedi cael eu dewis. Nyrsio, preswyl a chymuned.

Casglu Data – Dulliau i gasglu data a hyd y gwerthusiad a gytunwyd.

Moeseg - ystyried materion moeseg a diogelu.

Completed

Hydref 2022

Ymweliadau cychwynnol â dau safle gwerthuso, un cartref preswyl ac un cartref nyrsio.

Data llinell sylfaen wedi'i gasglu.

Cynllun ar gyfer casglu data prosiect yn barhaus a gytunwyd gyda'r ddau safle.

Completed

Tachwedd 2022

Mae cynlluniau i werthuso'r prosiect yn y gymuned bellach wedi'u haddasu i gwrdd â heriau HUG wrth iddo gael eu defnyddio mewn cartrefi preifat. Bydd data nawr yn cael ei gasglu        drwy'r prosiect "Diwrnod ym Mywyd" drwy'r aelod o staff sy'n gweithio gyda'r person hwnnw.

  • Manylion arbedion cost
  • Adrodd ar wahaniaethau cadarnhaol
  • Adrodd ar wahaniaethau negyddol
  • Adrodd am welliannau cyflenwi gwasanaethau
  • Argymhellion i'w defnyddio yn y dyfodol