Fy Iechyd – Asthma

teccymru
Step complete
Step complete
Step complete

Cefndir

Gofal asthma yng Nghymru yw'r gwaethaf yn y DU a'r DU yw'r gwaethaf yn Ewrop. Gellid bod wedi atal 2 o bob 3 o farwolaethau Asthma'r DU. Pobl ifanc yw’r gyfran fwyaf sy’n cael ei derbyn i'r ysbyty, yn gysylltiedig ag asthma. Mae pobl ifanc yn defnyddio technoleg yn helaeth, felly er mwyn ymgysylltu â nhw, mae angen i ni mewn gofal iechyd gofleidio technoleg er mwyn mynd i'r afael ag anghenion iechyd.

Diffinnir gofal sylfaenol Asthma fel un sydd â'r tri pheth canlynol:

 1. Hyfforddiant techneg defnyddio anadlydd
 2. Cynllun gweithredu asthma ysgrifenedig
 3. Adolygiad asthma blynyddol

Mae app sydd ar gael yn fasnachol yn gallu darparu'r tri pheth hyn a llawer mwy. Yn fwyaf nodedig, addysg cleifion, sy'n allweddol, gan y gellir defnyddio triniaethau anadlu’n amhriodol pan nad yw claf yn deall Asthma.

Nodau

 1. Cael pobl ifanc ag asthma mewn meddygfa ddethol yn BIPAB i ddefnyddio app sydd ar gael yn fasnachol ar y we a'i ddefnyddio, i wella lefel gofal sylfaenol Asthma i bobl ifanc
 2. Asesu'r ymgysylltu â thechnoleg appiau gofal iechyd, er mwyn strwythuro'r broses gyflwyno fesul cam
 3. Gweld a all defnyddio app ar gyfer hunanreoli Asthma leihau cysylltu ag ysbytai a meddygon teulu pan fo pyliau o Asthma’n gwaethygu
 4. Ystyried rôl y Cydymaith Meddygol o fewn meddygfa, ar gyfer rheoli pobl sy’n sefydlog gyda’u Asthma

Mae'r prosiect hwn yn cyd-fynd â'r model gofal iechyd darbodus o ran:

 1. Cydgynhyrchu - cynnwys cleifion mwy yn eu gofal eu hunain drwy hyrwyddo hunanreolaeth
 2. Cleifion â'r angen mwyaf yn gyntaf - Gellir tynnu sylw’r feddygfa at gleifion nad ydynt yn cael eu rheoli fel eu bod yn cael eu gweld cyn y rhai sy'n cael eu rheoli'n dda. Ar hyn o bryd nid oes ffordd gadarn o wybod a yw claf yn cael ei reoli'n dda ac os oes angen ei adolygu
 3. Gwneud dim ond yr hyn sydd ei angen - gan nad oes ymyriadau diangen ychwanegol
 4. Lleihau amrywiadau amhriodol a darparu cydraddoldeb iechyd - gan y byddai'n cael ei gynnig yn y pen draw i bob claf Asthma waeth beth fo'i leoliad.
Testunau
Apiau Data Technolegau Meddygol
Bwrdd Iechyd
 • Aneurin Bevan University Health Board
Partneriaid / Ffynonellau Cyllid
 • Comisiwn Bevan
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Arweinydd Prosiect: Victoria Richards-Green, Fferyllydd Arweiniol Cyflyrau Cronig
Dyddiad dechrau
 • Gwersi a Ddysgwyd
 • Canlyniadau
 • Allbynnau
 • Bu llawer o heriau o fewn y prosiect hwn, ond i fi yr un bennaf oedd proses o gymeradwyo technolegau newydd. Gwybod pwy i siarad â nhw a phryd.
 • Er mwyn goresgyn hyn, mae cysylltiadau wedi’u gwneud â’r adrannau lluosog o fewn y bwrdd iechyd, i lunio siart llif ar gyfer gweithredu technolegau yn y dyfodol.
 • Bydd hyn yn cael ei rannu ar draws y bwrdd iechyd er mwyn annog diwydrwydd a phrosesu dyladwy ar gyfer pob gweithrediad wrth symud ymlaen.
 • Caffael, er mwyn sicrhau bod y broses dendro briodol wedi'i dilyn a'i chofnodi
 • Llywodraethu Gwybodaeth, er mwyn sicrhau bod yr holl ddata'n cael ei drin yn briodol

Yr hyn rydym yn gobeithio ei gyflawni

Ar gyfer Cleifion

 • Gwell mynediad at wybodaeth, meddyginiaethau a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, mewn modd mwy amserol
 • Llai o byliau gwaethygu sydd angen meddyginiaethau achub
 • Llai o apwyntiadau gyda'r feddygfa neu'r Ysbyty
 • Rheoli Asthma yn well yn gyffredinol
 • Llai o amser i ffwrdd oherwydd Asthma (i'r claf a i rieni yn achos pobl ifanc ag asthma)

Ar Gyfer y Bwrdd Iechyd

 • Llai o apwyntiadau meddygon teulu
 • Lleihau nifer y bobl sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty
 • Llai o ragnodi anadlwyr achub a steroidau cegol
 • Llai o farwolaethau Asthma
 • Gwell defnydd o staff mewn gofal sylfaenol, gan symud y rheoli o nyrsys practis i fferyllwyr practis a Chymdeithion Meddygol
 • Mwy o bobl yn dewis cael y brechlyn ffliw

Mae'r allbynnau a ragwelir yn cynnwys:

 • Gwerthuso'r data i ddangos sut i ymgysylltu â thechnoleg ar gyfer gofal iechyd wrth symud ymlaen a pha fanteision y gall hyn eu cynnig, nid yn unig i gleifion ond i'r darparwyr gofal iechyd hefyd.
 • Ar ôl ei sefydlu, y cynllun wedyn fyddai cyflwyno technoleg apiau ar gyfer hunanreoli i'r BIPAB cyfan, mewn lleoliadau gofal sylfaenol ac eilaidd.
 • Cyflwyno'r canfyddiadau i feddygfeydd eraill i ddangos manteision cyffredinol buddsoddi mewn technoleg.
 • Archwilio'r defnydd o apiau eraill sy'n cwmpasu clefydau fel COPD, Diabetes, Cnawdnychiant myocardiaidd a methiant y galon, y gellid wedyn eu cyflwyno yn y feddygfa beilot.