eConsult

teccymru
Step complete
Step complete
Step complete

Mae eConsult yn galluogi practisau meddygon teulu yn y GIG i gynnig ymgynghoriadau ar-lein i'w cleifion.  Mae hyn yn caniatáu i gleifion gyflwyno eu symptomau neu geisiadau i'w meddyg teulu eu hunain yn electronig ac mae'n cynnig gwybodaeth hunangymorth y GIG 24 awr y dydd, gan gyfeirio at wasanaethau a gwiriwr symptomau. eConsult yw'r offeryn brysbennu digidol ac ar-lein a ddefnyddir amlaf ym maes gofal sylfaenol y GIG, a adeiladwyd gan feddygon teulu'r GIG ar gyfer cleifion y GIG, a gynlluniwyd i wella mynediad cleifion, gwella effeithlonrwydd practisau a chyfeirio cleifion i'r lle iawn ar yr adeg iawn am eu gofal.  Mae'r defnydd wedi bod yn gyflym gyda dros 3,200 o bractisau ledled y DU bellach yn defnyddio eConsult mewn rhyw ffordd. Yn anecdotaidd, mae defnydd, nifer y defnyddwyr ac ymrwymiad i eConsult yn amrywio o bractis i bractis. O fewn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro mae rhai practisau nad ydynt yn defnyddio eConsult ac mae rhai wedi newid eu model darparu i ganolbwyntio ar eConsult.  

 

Nodau’r Prosiect

Nod y prosiect yw cynnal darganfyddiad ar y defnydd, arfer da, ffactorau llwyddiant, rhwystrau a heriau i fabwysiadu a defnyddio eConsult o fewn gofal sylfaenol. Bydd TEC Cymru yn gweithio gyda phractisau meddygon teulu ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i ddechrau, gan gyfweld â meddygon teulu a thimau practis i ddeall eu profiadau wrth fabwysiadu eConsult. Y bwriad yw y bydd yr allbwn yn adroddiad darganfod a fydd yn coladu'r adborth i nodi arfer da, ffactorau llwyddiant, rhwystrau a heriau a ddefnyddir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a sefydliadau eraill i ddarparu gwell cymorth ar gyfer gweithredu eConsult.  

 

 

Yr ateb

Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn gweithio gyda chlystyrau ac arweinwyr gofal sylfaenol yn eu hardal i nodi'r cyfranogwyr priodol ar gyfer yr adolygiad darganfod.  Y bwriad yw y byddwn hefyd yn nodi Bwrdd Iechyd arall i gymryd rhan yn yr adolygiad hwn, mewn ardal fwy gwledig os oes modd.  Bydd hyn yn galluogi'r adolygiad darganfod i gymharu profiadau ar draws poblogaeth ehangach, daearyddiaeth a demograffeg, gan wella'r ddealltwriaeth a'r gwerthusiad.   

 

Bydd TEC Cymru yn cynnal yr adolygiad darganfod – astudiaeth Cam 0 yn ôl ein Fframwaith Ymchwil a Gwerthuso.  Bydd TEC Cymru yn defnyddio methodoleg gymysg er mwyn:   

 • Cynnal Adolygiad Llenyddiaeth   
 • Cynnal cyfweliadau ac arolygon gyda chyfranogwyr a nodwyd   
 • Bydd cyfweliadau a grwpiau ffocws yn cael eu hwyluso a'u dadansoddi gan dîm TEC Cymru  
 • Coladu'r canfyddiadau a datblygu argymhellion mewn adroddiad darganfod i'w gytuno rhwng y partneriaid cyn ei ledaenu  

 

Ar hyn o bryd, mae'r prosiect hwn yn y camau cychwynnol ac mae briff y prosiect yn cael ei gwblhau.

 

Testunau
Teleiechyd
Local Authority
 • Caerdydd
Bwrdd Iechyd
 • Cardiff and Vale University Health Board
Partneriaid / Ffynonellau Cyllid

BIP Caerdydd a’r Fro

Meddygfeydd ledled Caerdydd 

Dyddiad dechrau
Dyddiad Cwblhau
 • Diweddariadau
Completed

Chwefror 2022Prosiect yn Cychwyn

Ym mis Chwefror 2022 cynhaliwyd gweithdy canfod ffeithiau gyda'r holl bartïon i lywio'r garreg filltir nesaf.

 

Completed

Mawrth 2022Llywodraethu wedi'i Gwblhau

erbyn mis Mawrth 2022 dylai’r briff prosiect fod wedi’i gymeradwyo a bydd yr adnoddau, y prosiect, yr arweinwyr clinigol, y rolau a'r cyfrifoldebau ar waith. At hynny, bydd cynllun y prosiect wedi'i gwblhau a chytunir ar y dull prosiect.  Bydd mesurau llywodraethu a sicrwydd ar waith.

Completed

Mai 2022Cam 0 – Darganfod a Dylunio wedi'i gwblhau

Erbyn mis Mai 2022, dylai darganfyddiad y prosiect fod wedi'i gwblhau. Er enghraifft:

 • Buddion wedi'u nodi a'u mapio  
 • Mae'r adolygiad 'cyflwr presennol' o brosesau busnes, senarios a defnyddwyr yn gyflawn.  
 • Dylid deall yr heriau presennol, yr effeithiau, y beichiau ar systemau.  
 • Data ôl-weithredol a gasglwyd (cyfweliadau a grwpiau ffocws gyda defnyddwyr a rhanddeiliaid),  
 • Gwerthuso dylunio e.e. dewisiadau cipio data. 
 • Effaith y rheoliadau a'r safonau a ddeellir.
 • Llifau gwybodaeth, dogfennaeth, manylion data a thechnolegau wedi'u cwblhau.  
 • Adroddiad Darganfod Cam 0 wedi'i gwblhau yn cwmpasu: Adroddiad Ansoddol a Meintiol gyda chyfweliadau a dyfyniadau gan ddefnyddwyr, defnydd a nodwyd, gwerth a manteision