Defnyddio Ymgynghoriadau Fideo yn y Rhwydwaith Hemoffilia

teccymru
Step complete
Step complete
Step complete

Mae'r Gwasanaeth Anhwylderau Gwaedu Etifeddol yn cefnogi dros 1,000 o gleifion hysbys, y mwyafrif llethol o'u genedigaeth i farwolaeth. Caiff y cleifion eu monitro'n rheolaidd ond nid oes angen mewnbwn clinigol dwys ar lawer ohonynt – dim ond pan fydd trawma'n digwydd neu os cânt lawdriniaeth. Mae cleifion wedi'u gwasgaru ledled de Cymru, gyda llawer yn cael taith hir i'w clinig agosaf.

Er mwyn cefnogi safle llai Abertawe, archwiliodd y prosiect a ellid defnyddio ymgynghori fideo (YF) i sefydlu Tîm Amlddisgyblaethol Ymgynghori Fideo neu a allai ddarparu llwyfan i grwpiau staff gyfathrebu â'i gilydd ar draws y Rhwydwaith Anhwylderau Gwaedu Etifeddol. Roedd ffyrdd y gellid defnyddio YF i gefnogi'r Rhwydwaith yn cynnwys darparu llwyfan i nyrsys rannu prosesau a pholisïau, gellid cyflogi staff newydd o'r tu allan i'r safleoedd presennol a gallai YF helpu staff newydd i osgoi teithio wrth iddynt ddechrau ar eu rôl.

Roedd y prosiect hefyd am brofi defnyddio YF i gynnal apwyntiadau clinig gyda chleifion, gan arbed eu hamser teithio gan fod cleifion ledled Cymru ac yn aml oriau o safle Rhwydwaith. Yn ogystal, os yw claf yn cael profiad o waedu, yna mae angen triniaeth ychwanegol, ond mae amrywiant rhwng pob claf a all arwain at driniaeth is-optimaidd (drwy or-drin neu dan drin). Fodd bynnag, mae rheoli'r gwaedu hyn yn gywir yn arwain at well canlyniadau i gleifion yn ogystal â llai o gost. Ystyriwyd bod apwyntiadau clinig YF yn gyfle i wella ymlyniad cleifion at proffylacsis a thriniaeth waedu, gwella eu canlyniadau hirdymor a lleihau triniaeth ychwanegol ac ymyriadau llawfeddygol.

I ddechrau, nod y prosiect hwn oedd treialu am flwyddyn ac, os byddai’n llwyddiannus, byddai'n cael ei wneud yn barhaol. Roedd yr achos busnes ar gyfer y prosiect hwn yn amlinellu sefydlu clinigau allgymorth yng Nghaerfyrddin, Aberystwyth, ac yn ddiweddarach, yn cynnwys safleoedd Betsi Cadwaladr.

Ar y pryd, ni ddefnyddiodd unrhyw Wasanaeth Anhwylderau Gwaedu Etifeddol arall yn y DU apwyntiadau YF.

Nod y Prosiect

 • Lleihau nifer y cleifion sydd angen mynychu'r ganolfan yn bersonol
 • Lleihau amser teithio i gleifion
 • Gwella profiad y Tîm Amlddisgyblaethol i glinigwyr
 • Cynyddu'r gefnogaeth i gydweithwyr a allai fod wedi'u hynysu yn y Rhwydwaith Anhwylderau Gwaedu Etifeddol
 • Creu canlyniadau gwell ac arbedion cost o bosibl os gellir trin gwaedu'n fwy priodol
 • Cynorthwyo i hwyluso twf y Rhwydwaith
 • Lleihau amser teithio a chostau i staff
 • Galluogi rheoli nifer cynyddol o gleifion yn effeithlon
Testunau
Technolegau Meddygol Ymgynghori Fideo
Bwrdd Iechyd
 • All Health Boards
Partneriaid / Ffynonellau Cyllid

Rhwydwaith Anhwylderau Gwaedu Etifeddol (sy'n cwmpasu holl fyrddau iechyd Cymru ar wahân i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr) sy'n cynnwys:

 • Tîm rhwydwaith wedi'i leoli yng Nghanolfan Hemoffilia yn Ysbyty Athrofaol Cymru Caerdydd ac Ysbyty Singleton yn Abertawe
 • Clinigau lloeren yn y Fenni, a ddarperir gan ymgynghorwyr yng Nghaerdydd Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru a ddarparodd y cyllid
 • Gwersi a Ddysgwyd
 • Canlyniadau

Roedd nifer o heriau a gwersi yn ystod y prosiect hwn, gan gynnwys:

 • mae angen newid ymarfer er mwyn i'r ganolfan ymgysylltu â chleifion sy'n defnyddio'r dechnoleg hon
 • bydd angen addysgu a hyfforddi cleifion a chlinigwyr yn ogystal â rhoi prosesau monitro ar waith i nodi cleifion y mae angen cymorth YF arnynt
 • mae angen i Reolwr Rhwydwaith a staff gweinyddol fod yn gyfrifol am ddarparu atebion TG lleol a chymorth i gleifion wrth ddefnyddio'r system am y tro cyntaf.

Edrychodd y prosiect hwn ar nifer o ddata gwahanol er mwyn mesur yr effaith:

 • nifer y milltiroedd a arbedwyd i gleifion
 • nifer y triniaethau gwaedu a ddefnyddir fesul achos gwaedu cyn cymorth YF yn erbyn yn ystod cymorth YF
 • cyfradd gwaedu cleifion cyn cymorth YF yn erbyn yn ystod cymorth YF • sgoriau ar y cyd o gleifion cyn cymorth YF yn erbyn yn ystod cymorth YF
 • nifer y timau amlddisgyblaethol llwyddiannus a gynhelir drwy YF
 • nifer yr oriau teithio a'r costau a arbedir gan staff