CWTCH

teccymru
Step complete
Step complete
Step complete

Roedd Tîm Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPAB) yn awyddus i brofi'r defnydd o deleiechyd a theleseiciatreg - cynnal asesiadau seiciatrig a gofal trwy fideo-gynadledda - wrth gefnogi pobl ifanc sy'n cael eu derbyn i wardiau pediatrig ag anhwylderau bwyta neu broblemau hunan-niweidio. Ei nod oedd cynnig i bobl ifanc sy'n cael eu derbyn i'r ysbyty gydag anhwylderau hunan-niweidio neu fwyta y dewis o gael asesiad arbenigol a chynllunio ar gyfer gollwng o’r ysbyty yn ddiogel gan dîm CAMHS trwy fideo-gynadledda, fel dewis amgen i gyswllt wyneb yn wyneb.

Rhoddodd y Sefydliad Iechyd gyllid i'r prosiect 'CWTCH' (Cysylltu â Theleiechyd i Blant mewn Ysbytai/Gofal Iechyd).

Trwy ddefnyddio clinigau rhithwir a mannau pwrpasol, lle gall pobl ifanc fanteisio ar weithwyr proffesiynol yn y maes iechyd ar-lein (yng nghwmni aelodau o'r teulu) – bydd yr ateb uwch-dechnoleg hwn yn cyflymu'r asesiadau ac yn gwella gwasanaethau cymorth. Cynigiwyd apwyntiadau rhithwir gan ddefnyddio platfform cyfathrebu a gymeradwywyd gan y GIG o'r enw 'Attend Anywhere'. Adeiladwyd y prosiect ar sylfaen o dystiolaeth ryngwladol bresennol sy'n dangos boddhad uchel ac effeithiolrwydd teleseiciatreg.

Mae'r defnydd hwn o dechnoleg gwybodaeth i gynorthwyo cleifion a staff yn rhan o ymrwymiad BIPAB i ddod â gofal yn nes at y cartref fel rhan o'i rhaglen gweddnewid Dyfodol Clinigol.

Nod y Prosiect

 • Lleihau amserau aros a chyflymu asesiadau
 • Lleihau amser teithio
 • Lleihau costau
 • Lleihau heriau eraill e.e. profi trallod wrth fynd i apwyntiadau wyneb yn wyneb, lleihau straen cleifion a staff, ac ati
 • Gwella gwasanaethau cymorth
 • Staff cymorth ar wardiau pediatrig o amgylch y Bwrdd Iechyd, yn enwedig y rhai sy'n delio ag achosi gwrthwynebol ac anodd
 • Hyfforddi staff i ddefnyddio teleseiciatreg a theimlo'n gyfforddus wrth gyfweld cleifion gan ddefnyddio'r dull hwn
 • Llunio taflenni gwybodaeth i gleifion
 • Llunio canllawiau i staff ar gyfer materion fel caniatâd, trefnu a rheoli cyfweliadau, a threfniadau wrth gefn ar gyfer os bydd technoleg yn methu neu os bydd cleifion yn dod yn ofidus
Testunau
Teleiechyd Ymgynghori Fideo
Bwrdd Iechyd
 • Aneurin Bevan University Health Board
Partneriaid / Ffynonellau Cyllid
 • Y Sefydliad Iechyd
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • TEC Cymru
 • Coleg Brenhinol y Seiciatryddion Cymru
Dyddiad dechrau
Dyddiad Cwblhau
 • Diweddariadau
 • Canlyniadau
 • Allbynnau
Completed

2020Cyfnod Gwerthuso

Cwblhawyd y prosiect ym mis Ebrill 2020, ac fe'i gwerthuswyd trwy fesur canlyniadau clinigol, nifer y bobl sy'n manteisio ar y prosiect ac yn ymgysylltu ag ef, a boddhad staff, cleifion a gofalwyr.

Completed

2020COVID yn Creu 'CWTCH Cymru'

Ym mis Mawrth 2020, gyda dyfodiad COVID-19, datblygwyd y prosiect ymhellach i 'CWTCH Cymru' er mwyn gallu newid gwasanaethau a darparu CAHMS yn gyflym ar-lein. Ar yr un pryd, sefydlodd CWTCH Cymru bartneriaeth â Llywodraeth Cymru a Gofal a Alluogir gan Dechnoleg Cymru i ddatblygu a chyflwyno Gwasanaeth Ymgynghori Fideo GIG newydd ar sail Cymru gyfan ar gyfer gofal sylfaenol, eilaidd a chymunedol.

Completed

2019Cysuron Cartref Lleihau Trallod

Ym mis Rhagfyr 2019, trefnwyd apwyntiad dilynol rheolaidd i glaf yn Uned Tŷ Bryn ond roedd yn mynegi gofid ynghylch mynychu'n bersonol. Cynigiwyd apwyntiad ymgynghorol dros fideo gan ei seiciatrydd ymgynghorol fel dewis arall.

Completed

2019Achosion Brys - yr Achos Teleiechyd CAMHS Cyntaf yng Nghymru

Ym mis Medi 2019, cynhaliodd CWTCH ei 'asesiad brys' CAMHS teleiechyd cyntaf yn White Valley, Ysbyty St Cadoc.

Completed

2019Llwyddiant Cychwynnol

Yn dilyn gweithredu CWTCH, cynhaliwyd pedwar apwyntiad teleiechyd llwyddiannus rhwng wardiau pediatrig yn Ysbyty Nevill Hall ac Ysbyty Brenhinol Gwent.

Completed

2019Wardiau Meddygol - Wardiau Pediatrig

Cylch gwaith gwreiddiol CWTCH oedd cysylltu wardiau pediatrig a Thîm Cyswllt Brys CAMHS. Cyhoeddwyd y prosiect ym mis Mehefin 2019.

Dywedodd tua 79% o ddefnyddwyr fod y prosiect yn "wych" neu'n "dda iawn" a dywedodd 80% eu bod yn "fodlon iawn" ar y gwasanaeth.

Mae prosiect CWTCH hefyd wedi dangos ei fod yn gost-effeithlon, gan arbed tua 129 awr o amser clinigol, tua £2k mewn treuliau teithio ac 1.65 o C02e.

Mae pobl ifanc a'u teuluoedd wedi gwerthfawrogi'r cyfleustra yn ogystal â'r gallu i gael apwyntiad mewn lleoliad cyfforddus a chyfarwydd.

Mae gweithwyr proffesiynol wedi gwerthfawrogi pa mor hawdd yw cael gafael ar gynigion fideo-gynadledda.

Arweiniodd llwyddiant CWTCH at ei ddefnyddio fel esiampl a glasbrint gan dîm TEC Cymru wrth i Wasanaeth Ymgynghori Fideo GIG Cymru gael ei gyflwyno ledled Cymru mewn ymateb i Covid-19.

Cymeradwywyd CWTCH Cymru gan Goleg Seiciatreg Brenhinol Cymru ym mis Mawrth 2020.

"Rydym yn falch iawn o gymeradwyo prosiect CWTCH; mae'r arloesi wedi arwain at arbedion o ran effeithlonrwydd, yr economi a'r amgylchedd, wrth gynnal safonau ymgysylltu â chleifion. Mae'r arloesi'n dangos dyheadau Llywodraeth Cymru o ran trawsnewid a thechnoleg iechyd, fel y nodwyd yn 'Cymru Iachach', ac rydym yn gyffrous i gefnogi ei ddatblygiad a'i gymhwysiad amserol." Coleg Brenhinol y Seiciatryddion Cymru, Mawrth 2020

Enillodd CWTCH Cymru wobr Tîm Seiciatrig y Flwyddyn yng Ngwobrau RCPsych 2020.

Mae Pecyn Cymorth CWTCH Cymru ar gael ar wefan RCPsych.