Clinig Anadlol Symudol

teccymru
Step complete
Step complete
Step complete

Mae iechyd anadlol yn parhau i fod yn faich gwirioneddol i'r GIG (Gwasanaeth Iechyd Gwladol) yng Nghymru, gyda 1 ym mhob 12 o bobl yn dioddef o salwch anadlol. Cymru hefyd sydd â'r nifer uchaf o achosion o asthma yn Ewrop, sy'n golygu bod cyfradd y cleifion anadlol yng Nghymru yn uwch na'r cyfartaledd. Un o effeithiau COVID-19 yw gostyngiad sylweddol yn nifer y cleifion sy'n cael eu gweld, a gweithdrefnau diagnostig sy'n cael eu cynnal. Wrth i'r GIG ddechrau ailagor gwasanaethau nad ydyn nhw’n ymwneud â COVID, mae'n wynebu ôl-groniad enfawr o anghenion gan gleifion sydd heb eu diwallu, gyda chleifion yn wynebu cyfnod hir o aros am driniaeth. Oherwydd COVID, mae staff yn gweithio shifftiau goramser ar lai o gapasiti, i ateb y galw clinigol, sy'n agosáu at lefelau anghynaladwy.

 

Mae Arloesedd Anadlol Cymru, mewn cydweithrediad â BIPCTM (Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg), BIPHDd (Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda) a’r partner diwydiant EMS, wedi datblygu uned symudol i fynd i'r afael â'r diffyg o fewn gwasanaethau cymunedol. Mae hyn yn darparu mwy o fynediad at ddiagnosteg anadlol, ymyriadau a phrofi mewn amgylchedd risg isel (gan ddefnyddio profion PCR 30 munud gyda staff a chleifion fel rhagofal sgrinio). Mewn uned symudol, y gellir ei pharcio mewn mannau sy'n gyfleus i'r claf. Er enghraifft, meysydd parcio archfarchnadoedd ac ati.

 

Testunau
Teleiechyd
Bwrdd Iechyd
 • Cwm Taf Morgannwg University Health Board
 • Hywel Dda University Health Board
Dyddiad dechrau
Dyddiad Cwblhau
 • Diweddariadau
 • Adroddiad Prosiect Llawn
 • Canlyniadau
Completed

Ionawr-Ebrill 2022

Cynllunio’r rhaglen gan AAC

Completed

6 Mai 2022

Comisiynu bws a’i brofi o ran diogelwch ac ati

Completed

12 Mai 2022

Claf cyntaf BIPHDd

Completed

19 Mai 2022

Claf cyntaf BIPCTM

Completed

5 Tachwedd 2022

997 o gleifion wedi’u eu gweld (1064 claf fel ar 10 Tach 22)

Completed

10 Tachwedd 2022

Cyllid clwstwr £240K wedi'i sicrhau gan HDUHB am 4 mis arall

Completed

Tachwedd-Rhagfyr 2022

2022 PREMau a PROMau yn casglu dadansoddiad

Completed

Tachwedd-Ionawr 2023

Dechrau amcangyfrifon yn seiliedig ar werth

Completed

Chwefror-Mawrth 2023

Adroddiad i Lywodraeth Cymru a Byrddau Iechyd

Nod y prosiect yw darparu effeithlonrwydd cost sylweddol, gyda gostyngiad disgwyliedig o £2,873,700 o leiaf i gostau darparu, drwy adleoli gwasanaethau anadlol sylfaenol a chymunedol yn ôl i amgylchedd yn y gymuned am gost o £300,000. Ymhlith y nodau eraill mae:

 

 • Datblygu gwasanaeth symudol 6-mis y gellir ei ddarparu ar unwaith, wedi'i osod mewn cyd-destun sylfaenol a chymunedol i ddarparu diagnosteg ac ymyrraeth anadlol
 • Ymgorffori arloesedd technegol i'r gwasanaeth i greu lefelau cyn-COVID o lif cleifion yn yr uned a darparu gwasanaethau diagnostig ac ymyrraeth safonol, ac i archwilio, gweithredu a gwerthuso datblygiadau mewn diagnosteg
 • Darparu gwasanaethau o effeithlonrwydd tebyg, neu well o bosibl, a llwybrau byrrach i gleifion ar lefelau tebyg i cyn COVID
 • Datganoli gofal, gan ddod â gofal yn agosach at y claf.
 • Gwerthuso allbynnau a chanlyniadau gan ddefnyddio dull gofal iechyd sy'n seiliedig ar werthoedd ac sy'n cynnwys casglu dataPROM (Mesurau Canlyniad yn ôl Claf) a data PREM (Mesurau Profiad yn ôl Claf)

Darparu model ar gyfer gwasanaethau symudol y gellir eu cyflwyno ar sail Cymru gyfan

Y canlyniadau a ddymunir

 • Lleihau ôl-groniad profion diagnostig anadlol.
 • Lleihau'r risg o or-flinder a chadw staff clinigol arbenigol mewn byrddau iechyd.
 • Darparu gwasanaeth â risg lai i'r byrddau iechyd
 • Darparu gwasanaethau diagnostig anadlol cymunedol 6 Mis
 • Cyfraddau uwch o brofi cleifion
 • Lleihau rhestrau aros
 • Gostwng presenoldeb ac atgyfeiriadau i unedau acíwt mewn ysbytai
 • Amgylchedd profi a’r risg leiaf bosibl i gleifion

Model cynaliadwy i’w werthuso ar gyfer darparu gwasanaethau datganoledig gyda chategorïau eraill sy'n wynebu anawsterau tebyg.