ARMED

teccymru
Step complete
Step complete
Step complete

Mae Modelu Risg Uwch ar gyfer Canfod yn Gynnar, neu ARMED, yn ddyfais y gellir ei gwisgo sy'n casglu data gan y defnyddiwr ac all helpu i ragweld a yw'r defnyddiwr mewn perygl o gwympo. Mae ARMED yn gweithio trwy anfon data at ateb cwmwl (MS Azure) a dadansoddeg rhagfynegol sydd wedi'u gosod ymlaen llaw yn arwain at sgôr faner.  Mae sgoriau baner yn amrywio o 0 i 4, gyda 0 yn golygu dim ymyriad a 3 yn golygu bod angen gweithredu ar unwaith. O hyn, bydd gweithredwyr yn cysylltu'n rhagweithiol â'r defnyddiwr ac yn rhoi gwybod iddo am unrhyw fesurau unioni y mae'n rhaid iddo’u cymryd i atal cwymp rhag digwydd.

Nod y prosiect hwn oedd treialu 20 o ddyfeisiau arfog o amgylch Caerdydd er mwyn atal defnyddwyr rhag cwympo. Byddai hefyd yn cynnwys ymweliad 'lles' o swydd newydd a fyddai'n cael ei chreu, 'Swyddog Lles', a fyddai'n cynnal Asesiad Aml-ffactor (AAFf) o fewn y cartref a chyfeirio'n gywir ymlaen at y gwasanaeth priodol.

Prosiect arloesol oedd hwn a oedd yn defnyddio deallusrwydd artiffisial trwy ddadansoddeg rhagfynegol. Dim ond mewn lleoliad 'cynllun' ac i'r gymuned yr oedd hwn wedi’i dreialu o'r blaen. Hwn oedd y prosiect cyntaf o'i fath yn y DU.

Nod y Prosiect

 • Nodi'r rheswm dros gwympo cyn iddynt ddigwydd, gan gynnwys casglu prawf bod 'cryfder a chydbwysedd' yn rheswm dros lawer o gwympiadau – ar hyn o bryd, rhagdybiaeth yw hyn yn aml
 • Lleihau nifer y cwympiadau
 • Atal derbyniadau i'r ysbyty oherwydd cwympiadau
 • Gwella ansawdd bywyd defnyddwyr
 • Hyrwyddo hunanreolaeth ar iechyd a lles

Oherwydd natur ataliol cwympiadau sy'n dod o faterion 'cryfder a chydbwysedd', daeth hyn yn ystyriaeth cymhwysedd allweddol yn y prosiect hwn, gan na ellir atal cwympiadau am resymau eraill bob amser. Byddai ARMED yn gweithio yma mewn ffordd ataliol.

Testunau
Data Technolegau Meddygol Teleofal
Local Authority
 • Caerdydd
Bwrdd Iechyd
 • Cardiff and Vale University Health Board
Partneriaid / Ffynonellau Cyllid
Dyddiad dechrau
 • Diweddariadau
 • Gwersi a Ddysgwyd
 • Canlyniadau
 • Allbynnau
Completed

Tachwedd 2020Diwedd y Cyfnod Byw

Casglwyd y dyfeisiau yn ôl gan y defnyddwyr. Nid oedd unrhyw gwympiadau yn ystod y cyfnod 6 mis hwn. Yn y flwyddyn flaenorol, roedd 22 o gwympiadau ar draws y grŵp yn gyffredinol. Felly, roedd cyfanswm nifer y cwympiadau wedi gostwng yn sylweddol.

Completed

Mawrth 2020Cyfnod Byw

Oherwydd pandemig Covid, gosodwyd y dyfeisiau ARMED, cyn y dyddiad mynd yn fyw disgwyliedig ym mis Ebrill 2020.

Completed

2018Creu Strategaeth

Roedd hyn yn manylu ar sut y byddem yn symud, yn y prosiect hwn, o ymateb i fod yn rhagweithiol ac yn ataliol. Digwyddodd yr angen i wneud hyn oherwydd i ni ganfod bod pobl a gwympodd unwaith wedyn yn tueddu i wneud hynny'n amlach, ac os oeddent yn cwympo’n fwy na 5 gwaith mewn blwyddyn galendr – gan ddod yn 'gwympwr cyson' – roedd siawns 56% y byddent wedyn yn mynd i ddarpariaeth ofal neu hyd yn oed yn marw. Ni wnaethom

Completed

2018Ymarfer Cwmpasu

Crëwyd strategaeth lawn, ffurfiol gyda'r nod o edrych ar effaith cwympo’n aml, yn ogystal â'r rhesymau y tu ôl i gwympiadau. Roedd Swyddogion Gwasanaeth Ymateb yn casglu’r data hwn gan ddefnyddwyr yn ystod eu hymweliadau, gan ychwanegu adran at eu harolwg arferol i’w gwblhau gan bobl a oedd wedi cwympo.

Roedd amryw heriau a gwersi yn ystod y prosiect hwn, gan gynnwys:

 • Amharodrwydd defnyddwyr i ddefnyddio technoleg
 • Problemau technegol ar adegau
 • Anawsterau wrth wefru’r ddyfais i rai defnyddwyr gan nad oeddent yn gyfarwydd â defnyddio eitemau technegol
 • Staffio – dim ond un person oedd yn rhedeg y prosiect hwn
 • Diffyg cyfeirio a diffyg cydlynu ar draws y rhwydwaith rhanddeiliaid – cymerodd beth amser i'r Tîm Ffisiotherapi yn y bwrdd iechyd lleol ffurfio partneriaeth lawn a chynnig cyfeirio; unwaith eu bod wedi ymrwymo i hyn, roedd diffyg gwybodaeth ar adegau o ran camau gweithredu/defnyddwyr yn cael ei bwydo’n ôl gan y Tîm Ffisiotherapi. Cafodd hyn ei wnaed yn waeth gan fod ffisiotherapyddion yn gweithio gartref yn ystod y pandemig • Diffyg ymwybyddiaeth o wasanaethau ataliol – roedd pobl yn tybio mai teleofal oedd y prosiect hwn, pan oedd mewn gwirionedd yn deleiechyd
 • System gofal iechyd dameidiog
 • Nid oeddem yn gallu creu swydd newydd, y 'Swyddog Lles', fel y rhagwelwyd, ar gyfer y prosiect hwn. Yn hytrach, byddai'r AAFf wedi'i gwblhau gan y ffisiotherapydd ar ôl i ni gyfeirio rhywun draw ato.

Yn ystod y prosiect hwn:

 • cadarnhad bod 'cryfder a chydbwysedd' yn rheswm y tu ôl i lawer o gwympiadau, gan fod y prosiect hwn wedi canfod bod 60-70% o bobl a gwblhaodd y ffurflenni yn ystod cyfnodau cwmpasu'r prosiect yn nodi mai dyma'r rheswm dros eu cwymp
 • defnyddwyr wedi cwblhau ffurflenni bodlonrwydd a chanfuwyd nad oedd ots gan bobl ei gwisgo

Yn y tymor hwy, gallai ARMED:

 • leihau nifer y cwympiadau
 • leihau galwadau i feddygon teulu
 • leihau'r galwadau i Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (YGAC)
 • leihau’r pecynnau gofal angenrheidiol

Rhwng mis Mawrth 2020 a mis Tachwedd 2020 – cyfnod o 6 mis – nid oedd unrhyw gwympiadau ymhlith y rhai oedd yn defnyddio’r dyfeisiau ARMED yn ein grŵp prawf gyda'r 20 dyfais. Yn y flwyddyn flaenorol, roedd 22 o gwympiadau ar draws y grŵp yn gyffredinol. Felly, roedd cyfanswm nifer y cwympiadau wedi gostwng yn sylweddol.