Adsefydlu Rhithwir Ysgyfaint (VIPAR)

teccymru
Step complete
Step complete
Step complete

 

Mae Adsefydlu’r Ysgyfaint (AY) yn gwrs amlddisgyblaethol diogel ac effeithiol sydd wedi'i ddogfennu'n dda ar gyfer pobl sydd ag ystod o gyflyrau'r ysgyfaint. Mae AY yn gwella symptomau, ansawdd bywyd, capasiti ymarfer corff ac yn lleihau nifer a hyd derbyniadau i'r ysbyty. Er gwaethaf tystiolaeth Gradd A ac argymhellion holl Ganllawiau Cenedlaethol a Rhyngwladol 2014 dim ond 34% o'r cleifion cymwys yng Nghymru gafodd ei gynnig a hyd yn oed llai mewn cymunedau lled-wledig gyda Hywel Dda â'r nifer isaf o ddefnydd yng Nghymru (<30%).

Roeddem yn wynebu dau brif rwystr i fwy o ddefnydd a chwblhau: recriwtio a chadw digon o staff hyfforddedig a theithio gan gyfranogwyr i fynychu cyrsiau yn yr ysbyty.

Yr Ateb

Gwnaeth VIPAR – ViRtual PUlmonaRY Rehabilitation neu Adsefydlu Rhithwir Ysgyfaint gyflwyno dwy ganolfan rithiol “loeren”, Tregaron (neuadd bentref gymunedol wledig) a Llanelli (canolfan lles cymunedol); roedd y rhain wedi'u cysylltu'n fyw â phrif safle "hwb" yr ysbyty yng Nghaerfyrddin trwy sgriniau teledu mawr. Gwnaeth yr un staff arbenigol ddarparu 3 dosbarth ar yr un pryd drwy gyswllt fideo (gydag un sylwedydd ymarfer ym mhob canolfan lloeren), gan gynyddu nifer /capasiti dosbarthiadau. Gostyngodd hefyd y pellter roedd angen ei deithio gan gyfranogwyr anabl a darparu gofal yn nes at y cartref.  Profwyd:

 • Dwy garfan o gleifion, 6 i 10 claf ym mhob canolfan.
 • 21 Claf mewn "Safleoedd Lloeren"
 • 24 o gleifion yn y safle "Hyb"

 

 

 

Testunau
Gwerthuso Teleiechyd Ymgynghori Fideo
Bwrdd Iechyd
 • Hywel Dda University Health Board
Partneriaid / Ffynonellau Cyllid

Partneriaid:  Comisiwn Bevan, Comcen, Polycom

Cyllid: Grŵp Gweithredu Iechyd Anadlol, Hywel Dda BIP (Bwrdd Iechyd y Brifysgol)

Dyddiad dechrau
Dyddiad Cwblhau
 • Diweddariadau
 • Adroddiad Prosiect Llawn
 • Gwersi a Ddysgwyd
 • Canlyniadau
 • Allbynnau
Completed

1. Chwefror 2017

Cytunwyd ar gyllid gan RHIG ar gyfer offer

Completed

2. Mai-Medi 2017

Cynllunio’r prosiect a gosod a phrofi offer

Completed

3. Medi -Tachwedd 2017

Cwrs Adsefydlu’r Ysgyfaint cyntaf, x2 yr wythnos am 7 wythnos (1 hyb Caerfyrddin, 1 lloeren Tregaron)

Completed

4. Ionawr - Mawrth 2018

Ail gwrs Adsefydlu’r Ysgyfaint, x2 yr wythnos am 7 wythnos (1 hyb Caerfyrddin, 1 lloeren Llanelli)

Completed

5. Mawrth-Ebrill 2018

Casglu Mesurau Canlyniad yn ôl Claf a Mesurau Profiad yn ôl Claf a thrafodaeth grŵp (dadansoddiad  thematig)

Completed

6. Ebrill-2018

Holiaduron staff a thrafodaeth grŵp (dadansoddiad  thematig

Completed

7.

Cofnod Ysgrifenedig Cynnar

Completed

8. Tachwedd 2019

Canlyniadau 1 flwyddyn (cymharu data mynediad i ysbytai 1 flwyddyn cyn hyd 1 flwyddyn ar ôl VIAPR)

Completed

9. Rhagfyr 2019

Diwedd y Prosiect a Chofnod Ysgrifenedig

Nodau prawf-cysyniad oedd i raglen VIPAR:

 • Gwirio diogelwch y cyfranogwyr - yn enwedig yn y safleoedd "lloeren".
 • Profi dichonoldeb (derbynadwyedd, defnydd, a chyfraddau cwblhau) pob cwrs gyda'r bwriad o "gynyddu" y rhaglen.
 • Gwerthuso effeithiolrwydd tymor byr a chanolig drwy fesur Mesurau Canlyniad yn ôl Claf safonol gan bawb oedd yn cymryd rhan
 • Amcangyfrif arbedion teithio ac amgylcheddol
 • Amcangyfrif cost-effeithiolrwydd
 • Adrodd am Fesurau Profiad yn ôl Claf a gwerthusiadau staff, yn enwedig archwilio'r hyn oedd yn rhwystro ac yn hwyluso cynyddu’r gwasanaeth.
 • Mae VIPAR yn ddiogel, yn ymarferol, yn lleihau anghydraddoldeb mewn gofal, yn darparu gofal yn nes at y cartref, yn arbed effaith amgylcheddol fawr, yn effeithiol ac yn gost-effeithiol.
 • Mae cyd-gynhyrchu gan gleifion yn hollbwysig wrth ddylunio'r model.
 • Mae angen i staff cefnogi a chyfrannu’n llawn i leddfu ofnau a chynhyrchu atebion ymarferol.
 • Rhaid cadw technoleg mor syml â phosibl er mwyn sicrhau llwyddiant.
 • Dyfarnwyd £100K o gyllid cyson i fuddsoddi yn VIPAR a phrosiectau adfer eraill yn y gymuned gan y BI

Dangoswyd model diogel, effeithiol, a mwy cost-effeithlon o gynyddu nifer cleifion GIG (Gwasanaeth Iechyd Gwladol) Cymru oedd yn mynychu cyrsiau Adsefydlu’r Ysgyfaint. Dangoswyd gwelliannau ystadegol arwyddocaol a chlinigol bwysig mewn goddefgarwch ymarfer corff, ansawdd bywyd o leiaf cystal ag  Adsefydlu Ysgyfaint arferol gyda haneru derbyniadau i'r ysbyty. Roedd buddion ychwanegol yn cynnwys arbed dros 6400 milltir o deithio mewn dim ond 2 raglen!

 

 • Tîm y Mis Hywel Dda 2018
 • Enillydd Cydweithrediad GIG gyda Diwydiant, Mediwales 2018
 • Rhestr Hir RCP UK Innovations in Health 2018
 • Cyflwyniad Poster:   Uwchgynhadledd Un Iechyd, Caeredin (SIB) 2018
 • Gwobr Gyntaf Arloesi Digidol, Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Gofal Integredig (San Sebastian) 2019
 • Gwobr GIG Cymru am Wella iechyd a Lles a Lleihau anghydraddoldebau 2019

 

Gweler hefyd

www.youtube.com/watch?v=cGId4h_aMBY (profiad cleifion)

 

Health Psychol Behav Med. 2021;9(1):527 (barn cleifion ar restr aros AY)  

BMJ Open Resp Res 2021;8:e000800 (barn cleifion)

Int J Chron Obstruct Pulm Dis. 2019;14:775 (canlyniadau clinigol)