teccymru

O ganlyniad i COVID-19, bu cynnydd sylweddol yn y nifer sy'n defnyddio ymgynghori fideo mewn gwasanaethau iechyd a gofal ledled Cymru. Fodd bynnag, mae'r trawsnewidiad eang hwn wedi creu'r angen am werthusiad cyson a gwrthrychol o ddefnydd, buddion a heriau arloeson digidol mewn gofal iechyd ledled Cymru. Fel rhan o'r strategaeth hon, mae Technology Enabled Care (TEC) Cymru wedi trefnu a lansio ei gyfres “Cymuned Ymarfer” yn ddiweddar.

boy on video call with doctor

Mae digwyddiadau Cymuned Ymarfer yn dwyn ynghyd gasgliad o ymarferwyr gofal iechyd sy'n rhannu diddordeb cyffredin i wella eu harfer trwy rannu profiadau ag eraill.

Nod y digwyddiadau hyn yw rhannu, deall a datblygu materion penodol sy'n ymwneud â mabwysiadu TEC yng Nghymru, cyfrannu at atebion ar gyfer heriau wrth fabwysiadu TEC, a darparu lle i weithwyr proffesiynol rannu eu gwybodaeth a'u dysgu.

Mae'r digwyddiadau'n cynnwys cyfuniad o gyflwyniadau a thrafodaethau sy'n gweddu i bwnc neu her a sefydlwyd ymlaen llaw. Anogir gweithwyr proffesiynol i gymryd rhan yn yr heriau a'r materion allweddol a godir.

Cael Sgyrsiau Anodd Ar-lein: Cynhaliwyd y digwyddiad cyntaf yn y gyfres ar 30ain Mehefin gan edrych ar yr her o sut i gael sgyrsiau arbennig o sensitif gyda chleifion ar-lein. Gwahoddwyd tri gweithiwr proffesiynol i ddisgrifio a thrafod defnyddio ymgynghoriadau fideo ar gyfer darparu gofal iechyd:

  • Dr. Arianna D’Angelo yn Ymgynghorydd mewn Beichiogi â Chymorth (BIP Bae Abertawe a Phrifysgol Caerdydd) a thrafododd sut mae hi a'i thîm wedi addasu i gynnal ymgynghoriadau sensitif gyda chleifion ynghylch materion ffrwythlondeb ar-lein.
  • Jonathon Pearce, Arweinydd Tîm Cymorth i Deuluoedd mewn Gwaith Cymdeithasol Profedigaeth (Hosbis y Cymoedd), amlygodd fabwysiadu ymgynghoriadau fideo wrth weithio gyda chleifion a theuluoedd ynghylch mater marwolaeth a marw.
  • Dr. Darren Cousins, Ymgynghorydd mewn Iechyd Rhywiol a HIV (BIP Caerdydd a'r Fro), mae'n defnyddio ymgynghoriadau fideo ar gyfer claf iechyd rhywiol, megis ar gyfer y rhai sydd angen cwnsela seicorywiol ac unigolion â chyflyrau meddygol cronig.

Syniad cyffredin oedd pwysigrwydd sicrhau cyfrinachedd a diogelwch wrth drafod materion sensitif gyda chleifion. Mae hyn yn cynnwys asesu'r sefyllfa rithwir, penderfynu a yw'r claf yn ddigon cyfforddus i gael y trafodaethau sensitif hyn, ac yn gallu siarad yn rhydd yn ei amgylchedd.

Mynegodd Dr. Arianna D’Angelo ddefnyddioldeb y digwyddiadau hyn a rhannu profiadau ag eraill:

“Rwy'n credu ei fod yn ddigwyddiad defnyddiol iawn a dylem gynnal y math hwn o ddigwyddiadau yn fwy rheolaidd gan ein bod wedi addasu ein ffordd i weithio'n gyflym iawn oherwydd y pandemig.

Yn wir, mae yna lawer o fanteision yn y dull rhithwir, ond mae mwy o faterion ac anawsterau yn codi gydag amser felly mae'r digwyddiadau hyn yn dda i daflu syniadau a rhannu profiadau yn ein plith."

Bydd digwyddiad Cymuned Ymarfer nesaf TEC Cymru yn canolbwyntio ar bwnc Asesiadau Corfforol mewn Byd Rhithwir ac yn cael ei gynnal ar 21ain Medi 2021, rhwng 9am a 10.30am. Gwahoddwyd y siaradwyr canlynol i drafod eu profiadau eu hunain:

  • Leah Watson, Therapydd Lleferydd ac Iaith yn BIP Bae Abertawe
  • Dr. Shirley Jonathan, Pediatregydd Cymunedol Ymgynghorol yn BIP Bae Abertawe
  • Diarmaid Ferguson, Cadeirydd y Llwybr Poen Cefn Cenedlaethol a'r Rhwydwaith Clinigol yn Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust
  • James Druce-Perkins, Dietegydd yn BIP Aneurin Bevan

Anogir pawb sydd â diddordeb mewn dysgu a chyfrannu at fabwysiadu TEC mewn gwahanol wasanaethau ar draws gofal iechyd i archebu a mynychu.