teccymru

Er mis Mawrth 2020, cynhaliwyd dros chwarter miliwn o ymgynghoriadau fideo rhwng cleifion a chlinigwyr yng Nghymru.

mother and daughter on video appointment

Mae Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â Technology Enabled Care (TEC) Cymru a’u partneriaid, wedi cyflwyno Gwasanaeth Ymgynghori Fideo (YF) GIG Cymru yn llwyddiannus gan ddefnyddio cynnyrch o'r enw Attend Anywhere, fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i’r pandemig COVID-19.

Nod y Gwasanaeth YF oedd cynnig ffordd ddiogel i wasanaethau gofal iechyd weld cleifion trwy apwyntiad fideo. Roedd yn golygu y gallai gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ledled Cymru barhau i gyfathrebu’n hawdd â chleifion gartref, gan ddiogelu staff rheng flaen a lleihau’r risg o drosglwyddo ymhellach yn sgil y pandemig.

Yn seiliedig ar 22,978 o arolygon clinigwyr a chleifion, a 178 o gyfweliadau lled-strwythuredig clinigwyr a chleifion, mae buddion y Gwasanaeth YF yn dangos:

  • Sgoriau uchel iawn o ran boddhad cleifion a chlinigwyr gyda 92.4% a 71.9% (yn y drefn honno) yn dweud bod yr 'ansawdd' rhwng ‘Rhagorol’, ‘Da Iawn’ neu ‘Dda’
  • Yn gyffredinol, mae’r niferoedd sy'n manteisio ar y gwasanaeth yn gynrychioliadol o boblogaeth gyffredinol Cymru ar draws holl nodweddion demograffig cleifion fel oedran, rhyw, incwm aelwydydd, a lleoliad trefol/gwledig
  • Ymhlith y manteision o ddefnyddio’r Gwasanaeth Ymgynghori Fideo Cenedlaethol o safbwynt cleifion a ddywedodd naill ai ei fod yn 'fuddiol iawn' neu'n 'fuddiol', roedd: arbed teithio a pharcio (92%); achub yr amgylchedd (91.1%); arbed amser a pharatoi (87.3%); peidio â gorfod cymryd amser i ffwrdd o'r gwaith/ysgol (81%); yn fwy cyfleus (87.6%); gwell mynediad at ofal (85.5%).
  • Nododd clinigwyr fanteision fel: defnydd mwy effeithlon o amser/lle clinigol (74.8%); mwy o fynediad at ofal (72%); amseroedd aros llai (68. 6%); cyfraddau’r rhai na wnaeth fynychu eu hapwyntiadau yn is (61.1%); teuluoedd y claf yn gallu cael mwy o gyfranogiad (59.9%).

Meddai Eluned Morgan, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru:

“Wrth inni edrych am ateb tymor hwy ynghylch ymgyngoriadau fideo yn ein Gwasanaeth Iechyd, rydym yn ystyried yr opsiynau ar gyfer defnyddio apwyntiadau fideo mewn ffordd gynaliadwy, a sut y gallwn ychwanegu gwerth mewn lleoliadau gofal sylfaenol ac eilaidd – a gwneud defnydd ehangach o’r dechnoleg o bosibl. Rydym yn cydnabod na fydd pob un yn dymuno cael ymgynghoriad fideo. Ond mae potensial amlwg manteision y gwasanaeth hwn yn dangos sut y gellir ei ddefnyddio i gefnogi opsiynau eraill sydd ar gael i gleifion, fel apwyntiadau dros y ffôn ac wyneb yn wyneb – gan sicrhau'r gofal gorau posibl i gleifion yng Nghymru.

Mae technolegau digidol wedi chwarae rhan hollbwysig a llwyddiannus iawn yn ein hymateb i COVID-19. Mae technoleg wedi galluogi llawer o ddinasyddion Cymru i barhau i gael cyngor a chymorth meddygol mewn amgylchedd diogel, gan dorri’r risg uwch i gleifion a'n gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol ymroddedig o drosglwyddo'r feirws. Mae’r Gwasanaeth Ymgynghori Fideo i Gymru Gyfan ar ei ffurf bresennol yn parhau i fod yn rhan allweddol o ddarparu iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, a byddwn yn ceisio cynnal technolegau digidol i gyd-fynd â mathau eraill o ddarpariaeth a’u defnyddio mewn ffordd gynhwysol fel rhan o'n hadferiad o’r pandemig, a thu hwnt.”

Oes gennych chi ddiddordeb mewn defnyddio ymgynghori fideo yn eich gwasanaeth? Cysylltwch â'ch Tîm Prosiect YF i drafod sut y gall YF weithio i chi. Fel arall, cysylltwch â TEC Cymru.