Yn yr astudiaeth achos hon, a ysgrifennwyd gan Saiba Ahuja, rydym yn ystyried y broses o gyflwyno ymgynghoriadau fideo mewn gwasanaethau therapi lleferydd ac iaith yng Nghymru.

Mae Saiba yn aelod o Banel Cynrychiolwyr Ifanc TEC Cymru sy'n cynnwys pobl ifanc o bob cwr o Gymru. Mae'r grŵp yn cyfarfod yn rheolaidd â thîm TEC Cymru i gydweithio ar brosiectau.

Yn rhan o'i rôl ar y panel, mae Saiba wedi ysgrifennu cyfres o astudiaethau achos ar Wasanaeth Ymgynghori Fideo GIG Cymru.

Speech and language therapy session with little boy

Cyflwyniad

Mae ymgynghoriadau fideo (YF) wedi'u cyflwyno'n llwyddiannus a'u defnyddio mewn gwasanaethau Therapi Lleferydd ac Iaith i barhau i roi cymorth i gleifion.

Mae datblygiad iaith yn fater o anghydraddoldeb iechyd sylweddol ac mae pobl ifanc ag Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu (LlIC) mewn mwy o berygl o brofi canlyniadau hirdymor ar eu lles a'u hiechyd meddwl.

Mae YF gyda therapyddion Lleferydd ac Iaith (ThLlI) wedi bodloni ystod o ddibenion gan gynnwys helpu'r rheiny sydd ag oedi o ran Lleferydd ac Iaith, cynnal asesiadau lleferydd a sain ar blant ifanc, cynghori ar ddysffagia, gweithio ar ddiagnosis awtistiaeth a therapi i'r rheiny ag affasia.

Stori Defnyddiwr; Manteision a Heriau

Ym mis Mai 2020, cynhaliodd ThLlI o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr sesiwn therapi ar-lein gyda phlentyn (a rhieni) ag 'oedi cyffredinol o ran cyfathrebu, chwarae a sgiliau echddygol.'

Dwedodd y clinigwr ei bod yn 'alwad fideo gadarnhaol gyda rhieni' a bod YF yn galluogi’r clinigwr i barhau i 'rannu gwybodaeth a'u hyfforddi drwy ei fideos cartref', ac er gwaethaf problemau ansawdd sain ysbeidiol, ystyriwyd bod ansawdd yr YF yn 'rhagorol'.

Gwelodd y claf a'r clinigwr amrywiaeth o fanteision o ran cynnal therapi lleferydd ac iaith yn rhithwir, a chan fod yr YF wedi gweithio cystal, nid oedd gan y naill na'r llall ffafriaeth o blaid apwyntiad wyneb yn wyneb. At hynny, dwedwyd bod y math hwn o apwyntiad yn 'fuddiol iawn' o ran amser y clinigwr a’i fod yn ei gwneud yn haws cael gofal a nododd y ThLlI hefyd y manteision i'r amgylchedd gan nad oedd angen teithio am 30 munud. O ganlyniad, arweiniodd hyn at gyfradd is o risg haint, gan adael y claf a'r clinigwr yn teimlo'n hapus gyda'u profiad cyffredinol.

Ymateb Cyffredinol y Clinigwyr; Manteision a Heriau

Mae'r profiad hwn yn adleisio'r hyn a fynegir gan glinigwyr eraill sy'n cynnal apwyntiadau Therapi Lleferydd ac Iaith drwy YF. Allan o’r 200 o apwyntiadau hyn a gynhaliwyd rhwng 5 Mai 2021 a 7 Gorffennaf 2021:

  • Dwedodd 41% o glinigwyr fod eu YF yn 'Rhagorol' neu'n 'Dda Iawn'
  • Dywedodd 30% fod eu hapwyntiadau’n ‘Dda’.

Gydag un clinigwr yn esbonio sut roedd 'Ansawdd da iawn yn gwneud asesu lleferydd a sain gymaint yn haws.'

Yn y cyfamser, dwedodd 15% o glinigwyr fod eu hapwyntiadau YF yn 'Iawn' a 14% yn eu hystyried yn 'Wael'. Fodd bynnag, roedd hyn yn aml oherwydd amgylchiadau allanol fel y 'sesiwn yn cael ei chynnal o'r car' mewn un apwyntiad a weithiodd mewn gwirionedd yn ôl y clinigydd ac a oedd yn addas i’r angen clinigol. Rhoes clinigwyr eraill sgôr felhyn gan ddweud bod yr YF yn 'gweithio'n dda gartref ond ddim cystal mewn clinig' neu oherwydd 'ansawdd gwael y llun', gan bwysleisio'r angen am gysylltedd dibynadwy i’r clinigwyr sy'n cynnal yr YF.

Ymateb Cyffredinol Cleifion; Manteision a Heriau

Mae'r stori ddefnyddiwr gadarnhaol uchod yn ategu stori cleifion eraill sy'n cael therapi Lleferydd ac Iaith drwy YF. O’r 200 o apwyntiadau hyn a arolygwyd rhwng 31 Mawrth 2021 a 11 Gorffennaf 2021, dywedodd mwyafrif rhwydd o 114 o gleifion sy’n ffurfio 57% o'r grŵp hwn fod eu hapwyntiad yn 'Rhagorol' gyda 28.5% arall yn dweud bod yr apwyntiad yn 'Dda Iawn' gyda’r cleifion i gyd yn dweud i’r clinigwyr ddal i wneud iddynt deimlo'n 'ymlaciedig iawn' dros y fideo.

At hynny, dywedodd cleifion y cynhaliwyd 'lefel uchel o wasanaeth a gofal' gydag 'ymarferion wedi'u cwblhau'n llwyddiannus' ac mewn llawer o achosion 'roedd ansawdd y llun a'r llais yn 100%', rhywbeth sy’n hanfodol mewn apwyntiadau Lleferydd ac Iaith.

Dywedodd 9% arall o gleifion fod eu hapwyntiad fideo gyda ThLlI yn 'Dda', a dywedodd 3% ei fod yn 'Iawn'. Dim ond 2.5% o gleifion a ddwedodd fod eu profiad yn 'Wael' ac yn y rhan fwyaf o achosion ymddengys fod hyn oherwydd argaeledd band eang, gydag un claf yn dweud 'ein bod yn byw mewn ardal wledig sawl milltir o'r gweinydd agosaf a sawl blwyddyn i ffwrdd o ffeibr optig neu wasanaeth lloeren.' Mae hyn yn amlygu'r angen am well seilwaith a chysylltedd i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau digidol er mwyn sicrhau y gall pob claf gael y gofal gorau posibl.

Trosolwg

Yn gyffredinol, mae adborth o ran defnyddio YF ar gyfer sesiynau Therapi Lleferydd ac Iaith wedi bod yn hynod gadarnhaol, ac yn bwysig iawn, fel y dywedodd un claf, 'rhoddodd yr apwyntiad hyder i mi barhau â'r ymarferion.'